Resmi Gazete’de bugün (2.02.2023)

 Resmi Gazete’de bugün (2.02.2023)
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Kaideler, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine Ait Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine Ait Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Okulları Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 31/01/2023 Tarihli ve 2023/ÖİB-K-03, 04, 05 ve 06 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2022/87, K: 2022/121 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2022 Tarihli ve E: 2022/75, K: 2022/128 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap