Resmi Gazete’de bugün (01.02.2023)

 Resmi Gazete’de bugün (01.02.2023)
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
7435 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7436 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Mal Ticareti Mutabakatının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Kontratlı Çalışana Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6781)
YÖNETMELİKLER
–– Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Basın İlân Kurumu İlân Portalı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği
–– Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Dingin Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına Ait Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2023/7)
–– Dahilde Sürece Rejimi Bildirisi (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (İhracat: 2023/1)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2019/35114 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/11/2022 Tarihli ve 2018/21380 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2022 Tarihli ve 2019/7314 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2022 Tarihli ve 2019/26238 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/18481 Müracaat Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap