Resmi Gazete’de bugün (20.01.2022)

 Resmi Gazete’de bugün (20.01.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer TOPAL’ın Seçilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

–– Çalışanların Sıhhat Nezaretine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Yol ve Asılları Hakkında Yönetmelik

–– Merkezi İdare Kapsamındaki Kamu Yönetimlerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine Ait Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmelik

–– Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Özgür Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Ofis Tescil ve Mesleksel Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Bildirisi (Sıra No: 72) (Merkezi İdare Kesin Hesap Kanunu Teklifi Eki Cetvellerin Düzenlenmesi)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2022/3)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2022/4)

–– Kamu İhale Bildirimi (No: 2022/1)

KONSEY KARARI

–– Şahsî Bilgileri Muhafaza Şurasının 23/12/2021 Tarihli ve 2021/1304 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2018/15454 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/4977 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap